Επαναγορά (Buy-back)

Επαναγορά (buy-back) είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που βρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών, είτε μέσω χρηματιστηρίου είτε μέσω δημοπρασιών.

Η κίνηση αυτή έχει σκοπό:

  • μεγαλύτερο έλεγχο της επιχείρησης
  • μείωση του εξωτερικού δανεισμού, με συνέπεια τη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης
  • χρησιμοποίηση μετρητών που πλεονάζουν ανεκμετάλλευτα
  • η επιχείρηση ενδέχεται να επιθυμεί την άνοδο της τιμής της μετοχής στο χρηματιστήριο ως ανταμοιβή των μετόχων της και
  • την αντικατάσταση των παρεχόμενων μερισμάτων με μετοχές δεδομένου ότι το κεφάλαιο υπόκειται σε μικρότερη φορολόγηση σε σχέση με τα μερίσματα

Εναλλακτικά, επαναγορά (buy-back) είναι και η αντιστάθμιση μιας θέσης short με την αγορά ενός συμβολαίου long.