Επιλεκτική Χρεοκοπία (Selective / Restricted default)

Επιλεκτική χρεοκοπία είναι μία βαθμολογία που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης σε έναν οφειλέτη που έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές του, όταν αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

Σε αντίθεση με την χρεοκοπία, όπου εκτιμάται ότι ο οφειλέτης δεν θα καταφέρει να αποπληρώσει το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεών του, η επιλεκτική χρεοκοπία δείχνει ότι ο οφειλέτης έχει αθετήσει ορισμένες, αλλά θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στις υπόλοιπες.

Ο οφειλέτης δηλαδή έχει αθετήσει τις πληρωμές συγκεριμένων ομολόγων, δανείων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων, αλλά δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε διαδικασίες πτώχευσης, ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή άλλης επίσημης διαδικασίας εκκαθάρισης.