Χρεοκοπία / Πτώχευση (Bankruptcy)

Χρεοκοπία είναι η αδυναμία ενός προσώπου (φυσικό ή νομικό) να αποπληρώσει τα χρέη του.

Κατά τη νομική διαδικασία της χρεοκοπίας όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μετρώνται, αξιολογούνται και ρευστοποιούνται ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους των χρεών του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χρεοκοπίας ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από τα χρέη του.

Η χρεοκοπία μπορεί να είναι:

  • εκούσια, αν ζητηθεί από ένα αφερέγγυο οφειλέτη ή
  • δικαστική, αν γίνει απαιτητή στο δικαστήριο από τους πιστωτές

Στόχοι χρεοκοπίας

Οι κύριοι στόχοι της χρεοκοπίας είναι:

  • Διευθέτηση τον νομικών απαιτήσεων των πιστωτών μέσω μιας δίκαιης κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Παροχή δυνατότητας στον οφειλέτη μιας νέας αρχής με τη διαγραφή παρελθόντων χρεών που δεν μπορούν πλέον να αποπληρωθούν.