Επιτροπή Ρυθμιστών Λογιστικών Προτύπων (Accounting Regulators Committee (ARC))

Επιτροπή Ρυθμιστών Λογιστικών Προτύπων είναι μια επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες και υποβάλλει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.