Επιτροπή Ρυθμιστών Λογιστικών Προτύπων (Accounting Regulators Committee (ARC))

Επιτροπή Ρυθμιστών Λογιστικών Προτύπων είναι μια επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. […]