Εθνικό Προϊόν (National product)

Εθνικό προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται σε ένα έτος από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους της χώρας, ανεξάρτητα από το τόπο παραγωγής του.

Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδημα = Εθνική Δαπάνη

Εθνικό Προϊόν = Εγχώριο Προϊόν + Εισόδημα από Εξωτερικό – Εισόδημα προς Εξωτερικό

Εθνικό Προϊόν = Εγχώριο Προϊόν ± Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό

Αν από το Εθνικό ή Εγχώριο Εισόδημα (Προϊόν) δεν έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις (φθορές) τότε ονομάζεται Ακαθάριστο Εθνικό ή Εγχώριο Εισόδημα (Προϊόν).

Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Απόσβεση

Καθαρό Εγχώριο Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Απόσβεση