Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων (Annual General Meeting (AGM))

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων είναι η συνέλευση που συγκαλεί κάθε μεγάλη εταιρεία σε επίπεδο διευθυντών. Στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης και αναπτύσσονται προτάσεις για την επόμενη λογιστική χρήση.

Επίσης εγκρίνεται ο Ισολογισμός και οι σχετικές προτάσεις για τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης (κέρδη / ζημιές).

Τέλος, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων στην οποία τηρούνται επίσημα πρακτικά, διορίζονται τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές για την επόμενη χρήση.