Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων (Annual General Meeting (AGM))

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων είναι  η συνέλευση που εφαρμόζει κάθε μεγάλη εταιρεία σε επίπεδο διευθυντών. Στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης και αναπτύσσονται προτάσεις για την επόμενη λογιστική χρήση. […]