Ετήσια Υψηλά (Annual high)

Ετήσια υψηλά (annual high) είναι η υψηλότερη τιμή ενός χρεογράφου κατά τη διάρκεια της τελευταίας λογιστικής περιόδου.

Ο αντίθετος όρος είναι τα ετήσια χαμηλά.