Ετήσιος Λογιστικός Έλεγχος (Annual audit)

Ετήσιος έλεγχος είναι ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων μιας εταιρείας που γίνεται κάθε χρόνο από τους ορκωτούς λογιστές.