Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Bank reconciliation)

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών είναι η διαδικασία της τακτικής συμφωνίας των λογαριασμών μιας τράπεζας με τους πελάτες της. Ελέγχει δηλαδή εάν τα στοιχεία που υπάρχουν […]

Κλείσιμο Βιβλίων (Balancing books)

Κλείσιμο βιβλίων (balancing books) είναι η διαδικασία του περιοδικού κλεισίματος και ελέγχου των λογιστικών βιβλίων μιας επιχείρησης ώστε να διαπιστωθεί η πορεία των εργασιών και η οικονομική της κατάσταση.

Λογιστικά Βιβλία (Accounting books)

Λογιστικά βιβλία είναι τα βιβλία στα οποία αναφέρονται με τη μορφή λογιστικών εγγράφων όλες οι οικονομικές σχέσεις και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Τα βιβλία αυτά […]

Λογιστικό Κύκλωμα (Accounting cycle / process)

Λογιστικό κύκλωμα είναι ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών που υποστηρίζεται από διάφορα λογιστικά στοιχεία, βιβλία, λογαριασμούς και εκθέσεις. […]