Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board (ESRB))

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ.

Συμβάλλει στην πρόληψη ή το μετριασμό των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον, με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης τυχόν χρηματοπιστωτικών εντάσεων.

Αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Ευρωπαϊκού Σύστηματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.