Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board (ESRB))

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ. […]