Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (European System of Central Banks (ESCB))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών είναι ένα σύστημα που αποτελείται από την:

Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι που το κάνει να διαφέρει από το Ευρωσύστημα.