Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (European System of Central Banks (ESCB))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών είναι ένα σύστημα που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]