Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts (ESA))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών είναι ένα διεξοδικό και ενοποιημένο σύστημα μακροοικονομικών λογαριασμών που βασίζεται σε ένα σύνολο διεθνώς συμφωνημένων στατιστικών εννοιών, ορισμών, ταξινομήσεων και λογιστικών κανόνων με σκοπό την εναρμονισμένη ποσοτική περιγραφή των οικονομιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.