Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts (ESA))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών είναι ένα ενοποιημένο σύστημα λογαριασμών που βασίζεται σε ένα σύνολο λογιστικών κανόνων με σκοπό την εναρμονισμένη ποσοτική περιγραφή των οικονομιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]