Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας είναι η ομάδα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελείται από το

  • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου,
  • τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές,
  • τη μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και
  • τις εθνικές αρχές εποπτείας των κρατών-μελών της ΕΕ