Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS))

Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας είναι η ομάδα των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]