Εξαρτώμενες Εταιρείες (Associated companies)

Εξαρτώμενες εταιρείες είναι εταιρείες που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα άλλες εταιρείες. Τέτοιες εταιρείες ιδρύονται για να ελέγχουν διάφορα χαρτοφυλάκια με την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών.

Ο ίδιος όρος αφορά επίσης και τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε μια κοινοπραξία (consortium) ή τη συμμετοχή με τη μορφή επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας.