Εξαρτώμενες Εταιρείες (Associated companies)

Εξαρτώμενες εταιρείες είναι εταιρείες που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα άλλες εταιρείες. Τέτοιες εταιρείες ιδρύονται για να ελέγχουν διάφορα χαρτοφυλάκια με […]