Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είναι η σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών (πωλητή) και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor), ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή από συμβάσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεσης έργων.

Η μορφή αυτή εμπορικής χρηματοδότησης μπορεί να ασκηθεί μόνο από τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Με βάση σχετική σύμβαση, ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών εκχωρεί στον ειδικό φορέα (factor) απαιτήσεις κατά πελατών του έναντι αμοιβής και ο factor αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον εκχωρητή το σύνολο ή μέρος των παρακάτω κυρίως υπηρεσιών:

Είδη Factoring

Τα κυριότερα είδη του παρεχόμενου factoring είναι τα εξής:

Εγχώρια πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Domestic factoring), όταν οι απαιτήσεις στρέφονται κατά πελατών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Export factoring), όταν οι απαιτήσεις προκύπτουν από εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών

Εισαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Import factoring), όταν οι απαιτήσεις προκύπτουν από εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.

Αντιστρεπτέα πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Reverse factoring), όταν ο πράκτορας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor) που αναλαμβάνει τις εμπορικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, προσφέρει στους πελάτες του και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης καλύτερων όρων με τους προμηθευτές και υπόσχεται μικρότερο κόστος και αποτελεσματικότερο έλεγχο των πληρωμών των προμηθευτών.

Υποστηρικτική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Back to back factoring). Είναι ένας συνδυασμός της αντιστρεπτέας ή της εισαγωγικής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την εγχώρια πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με τον factor να αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της επιχείρησης.