Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – ΦΠΑ (Value added tax)

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας έμμεσος φόρος που πρωτοεφαρμόστηκε στην Ελλάδα την 1/1/1987, και είχε ως συνέπεια την κατάργηση ή/και την ενοποίηση πολλών άλλων.

Η εισαγωγή του ΦΠΑ ήταν αναγκαία, γιατί το προηγούμενο σύστημα ήταν πολύπλοκο και διάτρητο, αλλά παράλληλα ήταν μια υποχρέωση της Ελλάδας να εναρμονιστεί με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα των εμμέσων φόρων.

Το σύστημα του ΦΠΑ, ενώ έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα έναντι του προηγούμενου συστήματος, εν τούτοις η απόδοση του δεν ήταν εκείνη που όλοι ανέμεναν.

Παρατηρείται μεγάλης έκτασης απώλεια εσόδων και γι’ αυτό σημειώνεται κάθε χρόνο απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων-πραγματοποιηθέντων μεγεθών με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.

Αυτό συνέβη γιατί οι φορολογούμενοι δεν είχαν εξοικειωθεί με τον νέο φόρο και τις μεθόδους φοροδιαφυγής και η αύξηση των τιμών από την εισαγωγή του ΦΠΑ οδήγησε στην αύξηση της φορολογικής βάσης.