Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – ΦΠΑ (Value added tax)

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας έμμεσος φόρος που πρωτοεφαρμόστηκε στην Ελλάδα την 1/1/1987, και είχε ως συνέπεια την κατάργηση ή/και την ενοποίηση πολλών άλλων. […]