Φορτωτική (Bill of lading)

Φορτωτική είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα μεταφορέα και πιστοποιεί ότι συγκεκριμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν για αποστολή σε ορισμένο τόπο και θα παραδοθούν σε συγκεκριμένο παραλήπτη.

Η φορτωτική ενσωματώνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του μεταφορέα και του ιδιοκτήτη του εμπορεύματος. Είναι το αξιόγραφο το οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα απαίτησης των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα στον αγοραστή.

Νομικά χαρακτηριστικά φορτωτικών

Ανάλογα με τα νομικά χαρακτηριστικά, διακρίνονται τα ακόλουθα είδη φορτωτικών:

Διαπραγματεύσιμη φορτωτική (Negotiable bill of lading) είναι μεταβιβάσιμη φορτωτική με οπισθογράφηση από τον αρχικό παραλήπτη σε άλλον.

Μη ολοσχερώς διαπραγματεύσιμη φορτωτική (Straight bill of lading) είναι αυτή επί της οποίας αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι το έγγραφο δεν είναι διαπραγματεύσιμο πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται στον αρχικό κάτοχο αυτής.

Καθαρή φορτωτική (Clean bill of lading) ειναι η φορτωτική με την ένδειξη ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε προφανή καλή κατάσταση χωρίς ζημίες ή άλλες φθορές.

Φορτωτική στον κομιστή (Bearer bill of lading) είναι η φορτωτική που αναφέρει ότι η παράδοση του εμπορεύματος θα γίνει σε αυτόν που είναι κάτοχος της φορτωτικής. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται επί της φορτωτικής συγκεκριμένος παραλήπτης. Ο τύπος αυτός της φορτωτικής είναι διαπραγματεύσιμος και μεταβιβάσιμος μέσω της φυσικής παράδοσης του τίτλου.

Φορτωτικές και μέσα μεταφοράς

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς διακρίνονται τα εξής είδη:

  • φορτωτική αυτοκινήτου (truck bill of lading)
  • σιδηροδρομική φορτωτική (railway bill of lading)
  • θαλάσσια φορτωτική (ocean bill of lading)
  • ταχυδρομική φορτωτική (post office receipt)
  • αεροφορτωτική (airway bill of lading)
  • διαφορτωτική (through bill of lading), η οποία εμπλέκει τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέσα μεταφοράς