Φορτωτική (Bill of lading)

Φορτωτική είναι έγγραφο που εκδίδεται από ένα μεταφορέα και πιστοποιεί ότι συγκεκριμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν για αποστολή σε ορισμένο τόπο και θα παραδοθούν σε συγκεκριμένο παραλήπτη. Η φορτωτική ενσωματώνει τους όρους της […]