Υπόθεση της Ύβρης (Hubris hypothesis)

Υπόθεση της ύβρης είναι μια υπόθεση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής η οποία αναφέρει ότι τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων ξεκινούν εξαγορές και συγχωνεύσεις γιατί έχουν μία υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους ότι θα δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους της επιχείρησης.

Έχουν δηλαδή την ψευδαίσθηση του ελέγχου και την εντύπωση ότι είναι καλύτεροι από τον μέσο όρο των διευθυντικών στελεχών, γεγονός που τους οδηγεί να διαπραγματεύονται μη αποτελεσματικά και να επιχειρούν πολλαπλές εξαγορές και συγχωνεύσεις..

Είναι γεγονός ότι τα διευθυντικά στελέχη που παρουσιάζουν υπεραυτοπεποίθηση δεν πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις για τις μετοχές τους σε σχέση με ορθολογικούς διευθυντές, αντιθέτως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις.