Καλάθι Νομισμάτων (Basket of currencies)

Καλάθι νομισμάτων είναι η σύνθεση μιας νομισματικής μονάδας ή ενός δείκτη από τα εθνικά νομίσματα διαφόρων χωρών, που μετέχουν στο καλάθι σε ποσοστό ανάλογο της αξίας του νομίσματός τους.

Οι δείκτες που σχηματίζονται από αυτά τα καλάθια χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση των ισοτιμιών διαφόρων εθνικών νομισμάτων και την κατασκευή σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Μια τέτοια σύνθετη νομισματική μονάδα ήταν το ECU, το ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο αποτελείτο από το άθροισμα των εθνικών νομισμάτων των χωρών μελών της Ε.Ε. σε καθορισμένο ποσοστό. Το ECU είναι ο πρόδρομος του ΕΥΡΩ, του κοινού νομίσματος της Ευρώπης.