Κανόνας Εγκατάλειψης (Abandonment rule)

Κανόνας εγκατάλειψης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην περίπτωση ματαίωσης της λήψη μιας απόφασης, όταν αυτή καταλήγει σε ζημιές ή είναι αντιοικονομική.

Στην περίπτωση αυτή εγκαταλείπεται το αρχικό στάδιο αποφάσεων και τίθενται ρεαλιστικότεροι, μετριοπαθέστεροι και επιτεύξιμοι στόχοι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της επιχείρησης.