Κανόνας Εγκατάλειψης (Abandonment rule)

Κανόνας εγκατάλειψης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην περίπτωση ματαίωσης της λήψη μιας απόφασης, όταν αυτή καταλήγει σε ζημιές ή είναι αντιοικονομική. […]