Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (Per capital income)

Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο μιας συγκεκριμένης χώρας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Εναλλακτικά, είναι το σύνολο του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος μιας χώρας διαιρούμενο με τον συνολικό πληθυσμό της και χρησιμοποιείται σαν δείκτης του επιπέδου διαβίωσης.

Υπολογίζεται ως ακολούθως:

Ypologismos kata kefalin eisodimatos

Εν τούτοις πολλοί οικονομολόγοι δεν τον θεωρούν αντικειμενικό δείκτη καθώς δεν λαμβάνει υπόψη

  • την κατανομή του εισοδήματος και τις τυχόν έντονες εισοδηματικές ανισότητες και
  • την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία απασχολούνται για την παραγωγή μέρους του εισοδήματος.