Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (Per capital income)

Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο της χώρας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Υπολογίζεται ως ακολούθως: […]