Καθαρό Εισόδημα Δημοσίου Τομέα (National income)

Το καθαρό εισόδημα του Δημοσίου ισούται με τους φόρους που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας, μείον τις μεταβιβάσεις του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό (μεταβιβαστικές πληρωμές και τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους):

Katharo eisodima dimosiou tomea (national income) - Euretirio

όπου:

Τ = φόροι
TR = μεταβιβαστικές πληρωμές του δημοσίου
INT = τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους

Προσθέτοντας το ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα και το καθαρό εισόδημα του δημοσίου, προκύπτει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.