Καθαρό Εισόδημα Δημοσίου Τομέα (National income)

Το καθαρό εισόδημα του Δημοσίου ισούται με τους φόρους που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας, μείον τις μεταβιβάσεις του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό (μεταβιβαστικές πληρωμές και τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους). […]