Καθαρό Εισόδημα Εξωτερικού (Net income from abroad)

Καθαρό εισόδημα εξωτερικού είναι το εισόδημα που λαμβάνεται από το εξωτερικό μείον το εισόδημα που καταβάλλεται στους κατοίκους άλλων χωρών.

Το εισόδημα που εισρέει σε μια χώρα, και καταχωρίζεται ως πίστωση στις τρέχουσες συναλλαγές, συνίσταται στις αμοιβές που λαμβάνουν οι κάτοικοι της που εργάζονται στο εξωτερικό συν το εισόδημα από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Το εισόδημα από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό περιλαμβάνει τόκους, μερίσματα, χρήσεις δικαιωμάτων (royalties) και άλλες αποδόσεις που λαμβάνουν οι κάτοικοι μιας χώρας από περιουσιακά στοιχεία (όπως ομόλογα, μετοχές και ευρεσιτεχνίες) που κατέχουν στο εξωτερικό.

Παράδειγμα:
Τα κέρδη που έχει μια αμερικανική επιχείρηση από μια θυγατρική της στο εξωτερικό, αποτελεί εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό.

Το εισόδημα που εκρέει από μια χώρα (καταχωρίζεται ως χρέωση στις τρέχουσες συναλλαγές) συνίσταται στις αμοιβές που λαμβάνουν οι κάτοικοι του εξωτερικού που εργάζονται σ’ αυτή τη χώρα και το εισόδημα των αλλοδαπών από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της χώρας.

Παράδειγμα:
Οι μισθοί που καταβάλλει μια αμερικανική επιχείρηση σ’ ένα Ιταλό μηχανολόγο που διαμένει προσωρινά στις ΗΠΑ, αποτελούν εισόδημα που εισπράττουν κάτοικοι άλλων χωρών.