Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα (Capitalised expenses)

Κεφαλαιοποιημένα έξοδα είναι τα έξοδα από τα οποία προσδοκεί μία επιχείρηση οφέλη, όχι μόνο στην παρούσα λογιστική χρήση αλλά και στις επόμενες.

Παράδειγμα:
Τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κτλ.