Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων / Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού (Return on total assets (ROA))

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA)είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ο οποίος ενδιαφέρει τους μετόχους μιας επιχείρησης και δείχνει την αναλογία των διαθέσιμων κερδών της, ως προς την αξία του συνολικού […]

Διαθέσιμο Ενεργητικό (Available asset)

Διαθέσιμο Ενεργητικό είναι όλα τα εμπορεύματα και χρεόγραφα που είναι άμεσα διαθέσιμα και ρευστοποιήσιμα. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις κτλ) μιας επιχείρησης.

Πραγματικό Ενεργητικό (Actual asset)

Πραγματικό Ενεργητικό είναι το Ενεργητικό που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης με την πραγματική και όχι με τη λογιστική αξία του.

Ενεργό / Παραγωγικό Κεφάλαιο (Active capital)

Ενεργό ή παραγωγικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, είτε με τη μορφή παγίου, είτε με τη μορφή κυκλοφορούντος.

Ενεργά Παραγωγικά Στοιχεία Ενεργητικού (Active assets)

Ενεργά παραγωγικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα στοιχεία εκείνα του Ενεργητικού, που χρησιμοποιούνται στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα (Capitalised expenses)

Κεφαλαιοποιημένα έξοδα είναι τα έξοδα από τα οποία προσδοκεί μία επιχείρηση οφέλη, όχι μόνο στην παρούσα λογιστική χρήση αλλά και στις επόμενες. […]

Συμμετοχές (Participations)

Συμμετοχές είναι μετοχές άλλων εταιριών που απέκτησε η επιχείρηση με σκοπό να ασκήσει έλεγχο στη διαχείριση τους και όχι για να τις ρευστοποιήσει σύντομα.