Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) (Central Securities Depository (CSD))

Κεντρικό αποθετήριο αξιών (ΚΑΑ) είναι φορέας ο οποίος:

Οι τίτλοι μπορούν να τηρούνται είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή, δηλαδή να υφίστανται μόνο ως ηλεκτρονικές εγγραφές.