Κίνδυνος Πτώχευσης (Default risk)

Κίνδυνος πτώχευσης είναι η πιθανότητα ο εκδότης ενός ομολόγου να μην μπορέσει να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους έγκαιρα.

Τα ομόλογα που εκδίδονται από την κυβέρνηση έχουν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο (αν η κυβέρνηση χρειάζεται χρήματα μπορεί να τυπώσει), ενώ τα εμπορικά ομόλογα είναι πιο επισφαλή καθώς η πιθανότητα πτώχευσης μίας εταιρίας είναι υψηλότερη.

Οι δανειστές και οι επενδυτές προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο πτώχευσης απαιτούν τόκους ανάλογους προς την επικινδυνότητα του οφειλέτη. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο υψηλότεροι θα είναι και οι απαιτούμενοι τόκοι.

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ολόκληρων χωρών και μεγάλων οργανισμών γίνεται κυρίως από τους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αξιολόγησης:

  • Standard Poor’s
  • Moody’s και
  • Fitch

Ο κίνδυνος πτώχευσης αποκαλείται και πιστωτικός κίνδυνος.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: