Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού, του επιτοκιακού ή του συστημικού κινδύνου. […]

Ανοχή Κινδύνου (Risk tolerance)

Ανοχή κινδύνου είναι τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου που αναλαμβάνει ένας επενδυτής προκειμένου να επιτύχει τις αποδόσεις που επιθυμεί στις επενδύσεις του. […]

Νομοθετικός Κίνδυνος (Legislative risk)

Νομοθετικός κίνδυνος είναι το ρίσκο που παίρνει μια επιχείρηση είτε να εισαχθεί μια νέα νομοθεσία, είτε να αλλάξει μια παλαιότερη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις της. […]

Νομικός Κίνδυνος (Legal risk)

Νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επενδυτές να απωλέσουν κεφάλαια ή κέρδη λόγω της έκδοσης αντίθετων δικαστικών αποφάσεων σε διαφορετικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. […]

Συστημικός / Μη Διαφοροποιήσιμος Κίνδυνος (Systemic risk / Non-diversifiable risk)

Συστημικός κίνδυνος είναι ο αναπότρεπτος κίνδυνος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις αξίες ενός μεγάλου εύρους χρεογράφων και επενδύσεων, ενώ η εμβέλεια του μπορεί να καλύπτει μια συγκεκριμένη αγορά, μια χώρα ή ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα. […]

Κίνδυνος Επανεπένδυσης (Reinvestment rate risk)

Κίνδυνος επανεπένδυσης είναι ο κίνδυνος που προκύπτει για έναν επενδυτή όταν αναγκάζεται να επανεπενδύσει τα κεφάλαια του σε χαμηλότερα επιτόκια, επιτυγχάνοντας μικρότερες αποδόσεις. […]

Λειτουργικός / Επιχειρησιακός Κίνδυνος (Operational risk)

Λειτουργικός ή επιχειρησιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. […]

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity risk)

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης ρευστοποίησης μίας επένδυσης (πχ ομόλογο) όταν δεν μπορεί να πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να μετριάσει μία απώλεια κεφαλαίου. […]