Κόστος Διακράτησης (Cost of carry)

Κόστος διακράτησης είναι το κόστος που υφίσταται ένας επενδυτής όταν κρατά ανοικτή μια επενδυτική θέση του ή αλλιώς είναι το κόστος της χρηματοδότησης μιας επένδυσης.

Παράδειγμα:
Οι τόκοι που πληρώνει ένας επενδυτής για ένα δάνειο, το οποίο χρησιμοποίησε για την αγορά χρεογράφων.

Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει άλλα οικονομικά κόστη, όπως είναι το κόστος ευκαιρίας το οποίο επιβαρύνεται ώστε να διατηρήσει τις επενδυτικές του θέσεις.

Παράδειγμα 2:
Στις χρηματαγορές το κόστος διακράτησης είναι η διαφορά μεταξύ της απόδοσης της επένδυσης  που προκύπτει από το χρεόγραφο και το κόστος διακράτησης του χρεογράφου αυτού.
Στις αγορές εμπορευμάτων (commodities markets) κόστος διακράτησης θεωρείται το κόστος ασφάλισης (insurance) και φύλαξης των υποκείμενων φυσικών προϊόντων.