Κυμαινόμενο Επιτόκιο (Floating interest rate)

Κυμαινόμενα επιτόκια είναι επιτόκια τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τη διακύμανση ενός επιτοκίου αναφοράς που έχει συμφωνηθεί σαν βάση υπολογισμού, σε αντίθεση με τα σταθερά επιτόκια.

Παράδειγμα:
Δημοφιλή επιτόκια αναφοράς που χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο είναι το Euribor, το LIBOR και τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Εάν αυξηθεί ή μειωθεί το επιτόκιο αναφοράς ανάλογα αυξάνεται ή μειώνεται και το κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων, επενδύσεων ή χρεογράφων που έχουν συνδεθεί με αυτό.

άλλα είδη επιτοκίων