Κυμαινόμενο Επιτόκιο (Floating interest rate)

Κυμαινόμενα επιτόκια είναι επιτόκια τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τη διακύμανση ενός επιτοκίου αναφοράς που έχει συμφωνηθεί σαν βάση υπολογισμού. […]