Λογαριασμοί Αναπροσαρμογής (Revaluation accounts)

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής είναι οι λογαριασμοί Ισολογισμού όπου καταγράφονται οι διαφορές της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας Υποχρέωσης.

Η διαφορά προκύπτει μεταξύ του κόστους απόκτησης και της αγοραίας τιμής του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της λογιστικής περιόδου, και οφείλεται στην μεταβολή της καθοριζομένης τιμής και/ή στις ισοτιμίες της αγοράς.