Λογαριασμοί Αναπροσαρμογής (Revaluation accounts)

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής είναι οι λογαριασμοί Ισολογισμού όπου καταγράφονται οι διαφορές της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας Υποχρέωσης. […]