Λογιστικά Βιβλία (Accounting books)

Λογιστικά βιβλία είναι τα βιβλία στα οποία αναφέρονται με τη μορφή λογιστικών εγγράφων όλες οι οικονομικές σχέσεις και δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Τα βιβλία αυτά εμφανίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, ενώ η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ανάλογα με το κύκλο εργασιών τους και προαιρετική για τους μικροεπιχειρηματίες, αγρότες κλπ.

Λογιστικά βιβλία που συνήθως κρατούνται από όλες τις επιχειρήσεις είναι το Ημερολόγιο, το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, τα Ισοζύγια, το Γενικό Καθολικό, τα Αναλυτικά Καθολικά κτλ.