Λογιστική Χρήση / Περίοδος (Accounting period)

Λογιστική χρήση / περίοδος είναι η δωδεκάμηνη, κατά κανόνα, περίοδος μέσα στην οποία μια επιχείρηση συντάσσει Λογιστικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο.

Πιο αναλυτικά, στη Λογιστική γίνεται η υπόθεση ότι μπορεί να διακοπεί η διάρκεια της ζωής μιας επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να προσδιοριστούν τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας της.

Κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα καλείται λογιστική χρήση. Αν και η διάρκεια της μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών κάθε επιχείρησης ,στην πράξη καλύπτει διάστημα δώδεκα μηνών.

Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, η λογιστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις με εργασίες έντονου εποχικού χαρακτήρα, στις οποίες η αρχή της λογιστικής χρήσης συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου ύφεσης των εργασιών τους.

Παράδειγμα:
Σε ένα εκπαιδευτήριο, η πρώτη μέρα της λογιστικής χρήσης είναι και η πρώτη μέρα διακοπής των μαθημάτων, δηλαδή η 1η Ιουλίου.