Λογιστική Χρήση / Περίοδος (Accounting period)

Λογιστική χρήση / περίοδος είναι η δωδεκάμηνη, κατά κανόνα, περίοδος μέσα στην οποία μια επιχείρηση συντάσσει Λογιστικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο. […]