Λογιστικός Κίνδυνος (Accounting exposure)

Λογιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων, οι οποίες επηρεάζουν την αξία ενός τρεχούμενου λογαριασμού σε συνάλλαγμα.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: