Λογιστικός Κίνδυνος (Accounting exposure)

Λογιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων, οι οποίες επηρεάζουν την κίνηση ενός (τρεχούμενου) λογαριασμού σε συνάλλαγμα.